Privacy Statement

Toepassing

Dit Gegevensbescherming en Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Kuipers Holding B.V. verwerkt van haar medewerkers en klanten. Onder Kuipers vallen o.a. de werkmaatschappijen Kuipers Air & Sea B.V. / Kuipers Logistics B.V. / Kuipers Transport B.V., hierna te noemen “Kuipers”.
Indien je medewerker of klant wordt of bent van Kuipers of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Middels deze procedure voldoen wij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation – GDPR).

Toegang en wijzigingen

Dit privacybeleid is beschikbaar op onze website, bij Personeelszaken en bij de verantwoordelijke AVG.
Nieuwe medewerkers worden tijdens de sollicitatieprocedure gewezen op dit privacybeleid.
Nieuwe klanten worden bij contractbespreking gewezen op dit privacybeleid.
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website en de nieuwsbrief bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Contactgegevens

Naam bedrijf: Kuipers Holding B.V.
Adres: Münsterstraat 18, 7575 ED Oldenzaal
Telefoonnummer: 0541-572000
Emailadres: g.schepers@kuipers.nl / t.lansink@kuipers.nl

Functionaris gegevensbescherming (FG)

De kernactiviteit van Kuipers is de logistieke dienstverlening gericht op stukgoedvervoer voornamelijk van en naar Italië, maar ook overige landen. Daarnaast tevens ook de logistieke dienstverlening gericht op zee- en luchtvracht.
Wij zijn geen overheidsinstantie of publieke organisatie.
Het op grote schaal verwerken van bijzondere persoonsgegevens is niet onze kernactiviteit.
Kuipers voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een FG aan te stellen.
Kuipers heeft Gerard Schepers en Thijs Lansink aangesteld als Verantwoordelijke AVG.

Contactgegevens Verantwoordelijke AVG

Naam bedrijf: Kuipers Holding B.V.
Naam: Gerard Schepers // Thijs Lansink
Telefoonnummer: 0541-572000
Emailadres: g.schepers@kuipers.nl // t.lansink@kuipers.nl
De Verantwoordelijke AVG heeft onder andere de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • houdt binnen Kuipers toezicht op de naleving van de AVG
 • geheimhoudingsplicht
 • actualiseren van Register van verwerkingsactiviteiten
 • monitoren van technische en organisatorische maatregelen
 • afhandelen van klachten over het gebruik van persoonsgegevens
 • aanspreekpunt voor betrokkenen met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens
 • voorlichting en informatie geven aan medewerkers over het verwerken van persoonsgegevens

Grondslagen AVG

Kuipers voldoet aan minimaal 1 van de 6 wettelijke grondslagen om (“normale”) persoonsgegevens te mogen verwerken:

 1. Toestemming van de betrokken persoon.
 2. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
 3. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 4. De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
 5. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
 6. De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van arbeidsovereenkomsten met medewerkers, overeenkomsten met zakelijke relaties zoals klanten, leveranciers en subcontractors en voor het nakomen van wettelijke en administratieve verplichtingen.

Verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens

Kuipers verwerkt geen strafrechtelijke persoonsgegevens.

Screening en VOG

Kuipers vindt het belangrijk om betrouwbaar personeel in dienst te nemen en hebben.
Daarom voeren we tijdens de sollicitatieprocedure een screening uit.
Hierover wordt de sollicitant van tevoren geïnformeerd en resultaten worden achteraf gecommuniceerd.
CV wordt nagetrokken en met toestemming van de sollicitant worden referenties opgevraagd.
Gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten vragen wij nieuwe medewerkers ook een geldig VOG te overhandigen.

Bijzondere persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens ziet de AVG als bijzondere persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt;
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken;
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken;
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt;
 • Gegevens over gezondheid;
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid;
 • Genetische gegevens;
 • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon.

Volgens de AVG is de verwerking van bijzondere persoonsgegevens verboden.
Kuipers verwerkt mogelijk de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Gegevens over je gezondheid: Dit doen wij bijvoorbeeld bij re-integratietrajecten om te beoordelen of je aangepaste werkzaamheden kan doen, of bijvoorbeeld om te beoordelen of je werkplek aangepast moet worden.
 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen: Voor ons is dit belangrijk om te weten als je bijvoorbeeld hierom op zondagen of bepaalde feestdagen niet kan of mag werken.

Ook de verwerking van bijzondere persoonsgegevens is terug te vinden in het Register van verwerkingsactiviteiten.

Bewustwording

Kuipers heeft een AVG-team opgesteld, bestaande uit Gerard Schepers en Thijs Lansink, functie: (Assistent) Controller (beiden tevens lid van het SMT).
Het AVG-team evalueert de impact van de nieuwe privacyregels op onze huidige processen, diensten en goederen en bekijkt welke maatregelen nodig zijn om aan de AVG te voldoen.
Kuipers heeft geen OR. Wel is de AVG-implementatie besproken in MT-overleg en SMT-overleg. Daarnaast is deze regeling besproken met de Personeelsvertegenwoordiging.
Medewerkers en klanten zijn door middel van nieuwsbrief / website op de hoogte gebracht van de AVG-implementatie.

De AVG-privacyrechten

Als we jouw persoonsgegevens verwerken, heb je de volgende rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht op duidelijke informatie over wat wij met hun persoonsgegevens doen.

Via Personeelszaken kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, over te dragen, te wijzigen, te beperken of te verwijderen. Kuipers zal je verzoek steeds onmiddellijk in behandeling nemen en je, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien we je niet aan je verzoek voldoen, zullen we je dit altijd nader toelichten.

Indien je bezwaar wil maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens kan je eveneens contact opnemen met de afdeling Personeelszaken. Kuipers zal het bezwaar direct, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren.

Klachtrecht en bezwaar maken

Indien je klachten hebt over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken of je verzoeken behandelen, kan je contact opnemen met de Verantwoordelijke AVG. Indien dit niet leidt tot een oplossing kan je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over gegevensbescherming en dit privacybeleid kunnen worden gericht aan Personeelszaken / Verantwoordelijke AVG.

Besluitvorming

Kuipers maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Besluiten binnen ons bedrijf worden altijd door mensen gemaakt.
Een voorbeeld hiervan is het aannemen van nieuw personeel en het beheren van personeelsdossiers.

Beveiliging

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Kuipers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of
onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
De door Kuipers genomen maatregelen staan omschreven in het Register van verwerkingsactiviteiten.

Verzamelen van persoonsgegevens via een website (HTTPS)

Kuipers heeft haar website met HTTPS beveiligd.
Persoonsgegevens worden hiermee op een veilige manier verzameld.

Verwerkers

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Kuipers (ook) gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Deze verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Denk hierbij aan de Belastingdienst, UWV en de ARBO-dienst.
Met de verwerkers heeft Kuipers een verwerkersovereenkomst gesloten waarin de verwerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit privacybeleid na te leven. Via de Verantwoordelijke AVG kan een overzicht van de verwerkers worden opgevraagd.

Register van verwerkingsactiviteiten

Kuipers heeft een Register van verwerkingsactiviteiten.

In het register staat onder andere:

 • Welke persoonsgegevens wij verwerken
 • Op basis van welke grondslag wij dit doen
 • Met welk doel wij dit doen
 • Met wie wij persoonsgegevens delen (ook wel ontvangers of verwerkers genoemd)
 • De bewaartermijn van de gegevens
 • Als de gegevens van een andere organisatie zijn verkregen: de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen
 • Eventuele uitwisseling met landen buiten de EU
 • Beveiligingsmaatregelen
 • Registratie datalekken

Dit register is in te zien bij de Verantwoordelijke AVG.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van onze medewerkers

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor ons als werkgever om jou als werknemer in dienst te kunnen hebben:

✓ Algemene NAW gegevens, emailadres en andere contactgegevens
✓ Geboorteplaats en nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs.
✓ CV, referenties, informatie over opleidingen, certificaten en diploma’s gerelateerd aan je functie
✓ VOG
✓ Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimadministratie

Gedetailleerde informatie is te vinden in het Register van verwerkingsactiviteiten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van onze zakelijke relaties

Wij verwerken de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden, zoals opdrachtgevers / klanten, leveranciers, subcontractors, verkopers.

 • Namen, contactgegevens

Gedetailleerde informatie is te vinden in het Register van verwerkingsactiviteiten.

Bewaartermijnen

Kuipers verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je arbeidsovereenkomst en tot maximaal een jaar na afloop van je arbeidsovereenkomst. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dit laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.
Als je klant/cliënt bij ons bent, bewaren wij je persoonsgegevens gedurende de duur van de overeenkomst/contract en tot maximaal een jaar na afloop hiervan, tenzij wettelijk anders voorgeschreven.

Grootschalige verwerking van persoonsgegevens

Kuipers heeft niet als kernactiviteit het op grote schaal uitvoeren van:

 • Het volgen van individuen
 • Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens van individuen

Criteria grootschalige gegevensverwerking

 • Het aantal betrokkenen (de mensen van wie we gegevens verwerken)
 • De hoeveelheid gegevens die we verwerken
 • De duur van de gegevensverwerking
 • De geografische reikwijdte van de verwerking

Volgens bovenstaande criteria is Kuipers hiermee niet verplicht om een FG te benoemen en een DPIA uit te voeren.

Data protection impact assessment (DPIA)

Gezien de aard van de bedrijfsvoering is het niet nodig dat Kuipers een DPIA uit voert.

Privacy by design

Kuipers zorgt al bij het ontwerpen van producten en diensten dat persoonsgegevens goed worden beschermd.
Daarnaast verzamelen wij niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en bewaren wij die niet langer dan nodig.

Privacy by default

Kuipers neemt technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat wij, als standaard, enkel persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat we willen bereiken.

Meldplicht datalekken

Bij een datalek gaat het Protocol Datalekken van kracht.
Alle datalekken worden door Kuipers gedocumenteerd op het Formulier Melding Datalek en geregistreerd in het Register datalekken.
Hiermee kan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleren of wij aan de meldplicht hebben voldaan.
Als je een (mogelijk) datalek wilt melden, kan je terecht bij je leidinggevende of de Verantwoordelijke AVG.

Leidende toezichthouder

Kuipers heeft enkel vestigingen in Nederland. De toezichthouder is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Verantwoordingsplicht

Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht levert Kuipers een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.
Middels dit BZS sectie AVG (Gegevensbescherming en privacybeleid) tonen wij aan dat onze verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen.
Een verwerking voldoet aan de belangrijkste beginselen van verwerking, zoals

 • Rechtmatigheid
 • Transparantie
 • Doelbinding
 • Juistheid

AVG Bijlagen

AVG Bijlage 0 Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVG Bijlage 1 Register van verwerkingsactiviteiten
a) Verwerkingsverantwoordelijke
b) Verwerker
c) Verwerkingsactiviteiten medewerkers
d) Verwerkingsactiviteiten zakelijke relaties
e) Beveiligingsmaatregelen
f) Register Datalekken
AVG Bijlage 2 Functieomschrijving FG
AVG Bijlage 4 Verwerkersovereenkomst TEMPLATE ARBIT (voor IT zaken)
AVG Bijlage 5 Verwerkersovereenkomst TEMPLATE ARVODI (voor overige zaken)
AVG Bijlage 6 Formulier toestemming betrokkene
AVG Bijlage 7 Protocol Datalekken
AVG Bijlage 8 Formulier melding datalek
AVG Bijlage 9 AVG Begrippen en toelichting
AVG Bijlage 12 Wettelijke bewaartermijnen
De AVG Bijlagen zijn in te zien bij de Verantwoordelijke AVG.

Brennerpas weer open

4 februari, 2019

Na een weekend van enorme sneeuwval en een lawine is de Brennerpas weer open voor verkeer. Nog steeds heeft het verkeer last

Lees meer >

Mogen wij op uw stem rekenen?

1 november, 2018

In oktober zijn wij verkozen tot het Vitaalste Bedrijf van Overijssel 2018.
De komende twee weken gaan wij de strijd aan met de andere provinciale winnaars voor de titel ‘Het Vitaalste Bedrijf van Nederland 2018’.

Lees meer >

Salesmanager transport

7 juni, 2019

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een Salesmanager Transport.

Je bent verantwoordelijk voor het actief verwerven van nieuwe transportopdrachten van hoofdzakelijk Nederlandse ondernemingen die internationaal actief zijn. Daarbij zoek je op zelfstandige en doortastende wijze naar nieuwe klanten

Lees meer >

Internationaal Chauffeur Italië

21 mei, 2019

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste internationale chauffeur, voornamelijk voor transport tussen Nederland en Italië.

Lees meer >